Poza rejestracją darowizny udziałów, musisz zarejestrować jeszcze inne zmiany? Jeżeli tak, nie wypełniaj poniższego formularza, tylko wyślij do nas wiadomość e-mail na adres biuro@dulewskisikora.pl i opisz jakie inne zmiany wymagają rejestracji. W ciągu 48h prześlemy Ci wycenę wraz z listą informacji, których od Ciebie potrzebujemy.

  Dane składającego zamówienie:

  Dane do faktury: do wyboru*

  Spółka, w której darowano udziałyInny podmiot: podaj dane podmiotu (firma, adres,NIP, KRS)

  1. Podaj numer KRS spółki, której dotyczy wpis (spółki, w której darowano udziały)

  2. Czy wniosek będzie składany w imieniu spółki?

  Co do zasady wniosek o rejestrację sprzedaży udziałów składany jest przez spółkę, w której darowano udziały. W wyjątkowych przypadkach (np. wówczas, gdy spółka uchyla się od rejestracji darowizny w KRS) z wnioskiem może wystąpić inna osoba mająca w tym interes prawny (np. nowy wspólnik spółki).

  Jeśli wniosek ma zostać podpisany przez zarząd, prokurenta lub pełnomocnika (pełnomocnikiem może być wyłącznie adwokat, radca prawny lub pracownik spółki) działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd, wówczas wniosek jest składany w imieniu spółki.

  Jeśli wniosek ma zostać złożony przez inny podmiot niż spółka, proszę zaznaczyć „Nie” i w polu obok wpisać kto składa wniosek.

  TakNie

  3. Czy wnioskodawca jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez cudzoziemca?

  Wnioskodawcą jest spółka jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi "tak". Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi "nie", wnioskodawcą jest podmiot wpisany w formularzy powyżej.

  Pod pojęciem cudzoziemca rozumie się: (i) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, (ii) osobę prawną (np. inną spółkę) mającą siedzibę za granicą, (iii) spółkę osób wymienionych w pkt.(i) i (ii), mająca siedzibę za granicą i nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółka osobowa z siedzibą we Francji) lub (iv) osobę prawną (np. spółdzielnia) lub spółkę z siedzibą w Polsce kontrolowaną przez osoby lub spółki wymienione w punktach powyżej.

  Za kontrolowaną spółkę rozumie się spółkę w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy (i) dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, lub (ii) są uprawnieni do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub (iii) dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów, także na podstawie porozumień z innymi osobami [dotyczy tylko spółki osobowej].

  TakNie

  4. Czy wnioskodawca jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

  Co do wyjaśnienia terminu wnioskodawca patrz powyżej.

  TakNie

  5. Jeśli wniosek zostanie złożony przez pełnomocnika, prosimy o wgranie skanu pełnomocnictwa. Jeśli wniosek ma zostać złożony przez pełnomocnika, ale nie zostało jeszcze sporządzone pełnomocnictwo – prosimy o podanie danych pełnomocnika w polu poniżej.

  Podaj dane pełnomocnika (imię, nazwisko nr PESEL lub nr dowodu osobistego oraz informację czy pełnomocnik jest adwokatem lub radcę prawnym)

  6. Jeśli adres na który ma przychodzić korespondencja z sądu jest inny niż adres spółki, prosimy o podanie tego adresu (ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, imię i nazwisko lub nazwa firmy która znajduje się pod podanym adresem).

  7. Prosimy o podanie adresów do doręczeń wszystkich aktualnych wspólników spółki z uwzględnieniem wspólnika, który właśnie otrzymał udziały na podstawie umowy darowizny. Jeśli wspólnikiem jest osoba prawna (np. inna spółka) prosimy o podanie adresu do doręczeń tej osoby prawnej.

  Jeśli wspólnik nie posiada adresu do doręczeń na terytorium Unii Europejskiej, prosimy o podanie adresu do doręczeń w Polsce (wspólnik nieposiadający adresu do doręczeń w Polsce ma obowiązek prawny ustanowić w Polsce pełnomocnika do doręczeń).

  8. Jeśli wspólnik nabywający udziały w drodze darowizny jest osobą prawną (np. inną spółką z o.o.), prosimy o podanie imion i nazwisk oraz adresów do doręczeń członków zarządu takiej osoby prawnej. Zwracamy uwagę, iż to pytanie dotyczy wszystkich osób prawnych bez względu na miejsce ich siedziby (polskie oraz zagraniczne).

  9. Prosimy o wgranie aktualnej wersji umowy spółki (ostatni uchwalony tekst jednolity umowy spółki).

  10. Prosimy o wgranie umowy darowizny udziałów.