Polityka Prywatności

 1. Serwis DulewskiSikora.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) zawierają dane, w szczególności dane tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu DulewskiSikora.pl (dalej: “Serwis”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies najczęściej zawierają następujące informacje: numer cookies; nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Dodatkowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 3. Pliki cookies zamieszcza spółka Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000634637, NIP: 8971828119. Podmiot ten ma także dostęp do plików cookies.
 4. Strony Serwisu używają plików cookies w następujących celach:
  a) żeby zapamiętać jakie są preferencje sposobu wyświetlania, np. ustawienia kontrastu kolorów czy rozmiar czcionki;
  b) żeby zapamiętać czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z plików cookies;
  c) w celu gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących tego, jak użytkownik dostał się na stronę oraz z którymi treściami się zapoznał;
  d) w dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W trakcie odwiedzania Serwisu stosowane są pliki cookies: „sesyjne” oraz pliki cookies „stałe”. Pliki cookies sesyjne (tymczasowe) przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się przez niego ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcie przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, do których zaliczamy cookies dotyczące wyświetlenia informacji prawnej o cookies;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, do których zaliczamy cookies, z których korzysta Google Analytics oraz HotJar,
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, dzięki którym zapamiętane są wybrane przez użytkownika ustawienia i personalizacja interfejsu Użytkownika, w szczególności cookies współpracujące z widgetem CallPage oraz wskazujące na język, w jakim stronę przeglądano;
  d) „reklamowe” pliki cookies, które odpowiadają za dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Zaznaczamy, że programy służące do przeglądania stron internetowych często ustawione są w ten sposób, że domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies, w szczególności zablokować ich zapisywanie lub uzależnić ich zapisanie od każdorazowej zgody wyrażonej przez użytkownika. W celu dokonania zmiany ustawień należy wywołać odpowiednie menu z ustawieniami przeglądarki.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000634637, NIP: 8971828119 (dalej: “Administrator”).
 11. W sprawach związanych z polityką prywatności, w tym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska sp.j. za pośrednictwem wiadomości e-mail poprzez adres biuro@dulewskisikora.pl lub za wysyłając list na adres Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska sp. j., ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem (71) 300 14 26.
 12. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez użytkownika Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie (formularz zapisu na newsletter oraz formularz szybkiego kontaktu).
 13. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda użytkownika Serwisu.
 14. Poufność wszelkich przekazanych danych osobowych jest gwarantowana przez Administratora.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jest ono niezbędne do podjęcia czynności, o których mowa powyżej.
 16. W przypadku zamówienia usługi „newslettera” użytkownik Serwisu może w każdej chwili sprostować przekazane dane osobowe oraz zażądać ich usunięcia poprzez rezygnację z otrzymywania newslettera.
 17. Administrator będzie przetwarzał przekazane mu dane osobowe wyłącznie w celu przesłania newslettera lub nawiązania kontaktu w związku z zamówieniem usługi „Szybki Kontakt”.
 18. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE ,Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera.
 19. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia, chyba że obowiązek ich przechowywania przez Administratora wynika z przepisów prawa lub są one konieczne dla ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów. Każdemu użytkownikowi Serwisu, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Administratora, służy uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem: https://localhost/dulewski jest prowadzony przez Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000634637, NIP: 8971828119 (dalej: „Kancelaria”).
 2. Dane kontaktowe Kancelarii:
  a) adres pocztowy: Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław;
  b) adres email: biuro@dulewskisikora.pl;
  c) numer telefonu: +48 (71) 300 14 26 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9–16 (opłata jak za zwykłe połączenie na telefony stacjonarne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
 3. Regulamin niniejszego serwisu udostępniany jest nieodpłatnie, nieprzerwanie na stronie internetowej http://localhost/dulewski/polityka-prywatnosci-i-regulamin/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicja terminów

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:
a) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług opisanych w § 3;
b) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi

 1. Kancelaria świadczy następujące usługi (dalej łącznie „Usługi”):
  a) umożliwia przeglądanie strony internetowej DulewskiSikora.pl;
  b) udostępnia pod adresem https://localhost/dulewski/blog/ blog z wpisami dotyczącymi kwestii prawnych (dalej: „Blog”);
  c) informuje osoby, które zapisały się na newslettera, za pośrednictwem e-maili o nowych wpisach na blogu, a także faktach i wydarzeniach mogących mieć związek z działalnością Kancelarii (dalej: „Newslettery”).
 2. W celu skorzystania z usługi polegającej na otrzymywaniu Newslettera Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaznaczyć pole o wyrażeniu zgody na „Politykę prywatności i regulamin”.
 3. Kancelaria świadczy Usługi nieodpłatnie. Usługi świadczone są bezterminowo.
 4. Zarówno Użytkownik, jak i Kancelaria mają prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie którejkolwiek z Usług w dowolnym momencie. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie dowolnej Usługi w szczególności wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres email biuro@dulewskisikora.pl. Umowa o świadczenie Usług, za wyjątkiem usługi Newsletter, rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z serwisu DulewskiSikora.pl. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w każdym czasie.
 5. Rezygnacja z usługi Newsletter następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z usługi na adres e-mail biuro@dulewskisikora.pl. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w każdym czasie.
 6. Reklamacje dotyczące Usług należy wysyłać na adres email: biuro@dulewskisikora.pl, zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: +48 (71) 300 14 26 lub wysyłać pisemnie na adres Kancelarii wskazany w § 1 ust 2. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 4. Zasady korzystania z Usług

 1. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kancelarii oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego DulewskiSikora.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość serwisu.
 4. Do korzystania z Usług niezbędne są:
  a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;]
  b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 45.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
  c) dostęp do poczty elektronicznej;
  d)minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli;
  e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 5. Wyłączenie odpowiedzialności i ochrona prawna informacji

 1. Kancelaria zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie DulewskiSikora.pl (w szczególności materiały tekstowe, graficzne, zdjęcia, materiały audiowizualne) są objęte ochroną prawną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie DulewskiSikora.pl wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 2. Kancelaria zastrzega, że informacje zamieszczone na Blogu oraz w raportach udostępnianych Użytkownikom mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej, ani jakiejkolwiek porady prawnej, w tym wykładni prawa. Informacje te mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 3. Kancelaria oraz autorzy tekstów zamieszczonych na blogu oraz w raportach nie odpowiadają w żadnym zakresie za jakąkolwiek szkodę poniesioną na skutek zastosowania się do informacji zamieszczonych na Blogu i w raportach.
 4. Autorzy wpisów na Blogu oraz raportów zastrzegają sobie prawo do zmiany ich treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa lub doktryny.

§ 6. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 2. Pomimo stosowanych przez Kancelarię zabezpieczeń informuje ona, iż podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika jest możliwość umieszczenia w jego systemie teleinformatycznym oprogramowania tworzonego w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył komputer, który wykorzystuje korzystając z Internetu w program antywirusowy, który będzie stale aktualizował, niezwłocznie po pojawieniu się na rynku nowych wersji oprogramowania antywirusowego. Kancelaria informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym i usług opisywanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, osób zmierzających do włamania się zarówno do systemu Kancelarii (np. ataki na jej witrynę), jak i Użytkownika. Akceptując treść niniejszego regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie istnieje idealne zabezpieczenie chroniące przed powyższymi niepożądanymi działaniami, a Kancelaria nie może zapewnić Użytkownikom całkowitego zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami.