Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych?

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 4), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634637, NIP 8971828119 (dalej: „DS”).

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO“) w celu:

  1. wykonania umowy o świadczenie e-Usługi zgodnie z Regulaminem e-Usługi („Regulamin”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  2. komunikacją z Tobą w związku z e-Usługą zamówioną przez Ciebie za pośrednictwem formularza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (zob. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Takim uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą, realizacja działań reklamacyjnych na Twoje żądanie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy.

Względem pozostałych kategorii osób, których dane będą zbierane przez DS w związku z wykonywaniem e-Usługi (m.in. dane pełnomocników, wspólników), będą one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na świadczeniu usług prawnych w ramach wykonywanego zawodu radcy prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych).

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ustawowy okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego, a następnie będą trwale usuwane. Ustawowy obowiązek przechowywania Twoich danych przez radcę prawnego wynosi obecnie 10 lat. Dane objęte są tajemnicą zawodową przez cały czas świadczenia e-Usługi i ich dalszego przechowywania.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym DS powierzył przetwarzanie danych w swoim imieniu (podwykonawcy, z których usługa korzysta DS przy wykonywaniu swoich obowiązków), a także właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i właściwym organom administracji publicznej, które będą adresatami pism i wniosków składanych w ramach e-Usługi lub do których złożenie pism i wniosków wynika z zamówionej e-Usługi.

Jakie masz prawa?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy na e-Usługę.

Masz prawo:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania;
  2. ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora;
  3. do ich trwałego usunięcia, chyba że obowiązek ich przechowywania przez DS wynika z przepisów prawa lub są one konieczne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów DS;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, – w zakresie, w jakim nie narusza to ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego, a ponadto:
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.