Początek formularza

Regulamin E-usługi: zamów komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji sprzedaży lub darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Twojej spółce

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi E-usługi zawieranej za pośrednictwem strony internetowej dulewskisikora.pl.

Dodatkowo Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-usługi.

I. Kim jest usługodawca

E-usługi, które można zamówić na stronie internetowej dulewskisikora.pl świadczone są przez Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 4), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634637, NIP 8971828119.

Usługodawca dostępny jest pod numerem +48 (71) 300 14 26 oraz pod skrzynką e-mail biuro@dulewskisikora.pl.

 II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi E-konsultacje z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 4. E-usługa – usługa, świadczona przez Usługodawcę polegająca na przygotowaniu formularzy wniosków do KRS potrzebnych do zarejestrowania sprzedaży lub darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także listy wspólników oraz listy osób uprawnionych do powołania zarządu;
 5. Regulamin– niniejszy regulamin;
 6. Strona– strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną dulewskisikora.pl;
 7. Usługodawca– Dulewski Sikora Kancelaria Radcowska spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 4), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634637, NIP 8971828119;
 8. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje – umowa o świadczenie usługi E-konsultacje zawierana między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do przygotowaniu formularzy wniosków do KRS potrzebnych do zarejestrowania sprzedaży lub darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z listą wspólników oraz listą osób uprawnionych do powołania zarządu, a Klient do uiszczenia ceny;
 9. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

III. Umowa o świadczenie usługi E-usługi. Spełnienie świadczenia przez Usługodawcę

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-usługi należy:
  • – kliknąć „Zamawiam usługę” lub “formularz zgłoszeniowy”, a następnie
  • – wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz kliknąć „Dalej”, a następnie
  • – uzupełnić adres e-mail na potrzeby płatności oraz kliknąć “Kupuję i płacę”, a następnie
  • – uiścić cenę za usługi w kwocie wskazanej na poprzedniej stronie.
 1. Umowa o świadczenie usługi E-usługi między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Usługodawcę poprzez e-mail potwierdzenia zamówienia E-usługi i uiszczenia opłaty.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia E-usługi, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje podmiotom trzecim.
 3. Usługodawca korzysta do realizacji Umowy o świadczenie usługi E-usługi z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania Twoich danych.
 4. E-usługa zostanie wykonana przez Usługodawcę w przeciągu 48 godzin.

IV. Wynagrodzenie za E-usługę. Faktury

 1. Cena za świadczenie usługi E-usługi jest uwidoczniona na stronie i zawiera wszelkie należne podatki.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktury w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia na E-usługę.

V. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta są określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje ograniczona do kwoty wynagrodzenia, jakie uiścił Klient za E-usługę.
 3. Konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi w dowolny sposób w szczególności:
   • – w formie elektronicznej wysyłając wiadomość        email     na           adres: biuro@dulewskisikora.pl;
   • – telefonicznie pod numerem telefonu: + +48 (71) 300 14 26;
   • – pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to Usługodawca uznał za uzasadnione.

VI. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-usługi. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 2. W Polityce Prywatności uregulowano kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych.

VII. To co niezbędne do korzystania usługi E-usługi

Do korzystania z E-usługi niezbędne są:

 1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 45.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli;
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

VIII. Jak Klient nie powinien się zachowywać?

Klient obowiązany jest do korzystania z E-usługi w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, Regulaminem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IX. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   • – pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław,
   • – drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@dulewskisikora.pl.
 6. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawca utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory dotyczące E-usługi będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • – Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • – Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • – Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 2. Informacje o tym, w jaki sposób i gdzie rozwiązać polubownie spór z przedsiębiorcą znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci” – „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Platforma ODR to platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. To platforma dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Postanowienia końcowe. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług E-usługi z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • – zmiany przepisów wpływającej na treść Regulaminu;
  • – wydania nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wpływających na treść Regulaminu;
  • – zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  • – zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  • – konieczność usunięcia błędów lub innych nieścisłości, które pojawiły się w Regulaminie;
  • – zmiany danych Usługodawcy;
  • – zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na treść Regulaminu;
  • – unikania nadużyć;
  • – zmiany warunków korzystania ze Strony mającej na celu poprawę obsługi Klientów.
 1. Katalog przyczyn zmiany Regulaminu wskazany w ust. 2 jest zamknięty.
 2. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej dulewskisikora.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
   • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

   • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
   • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   • Adres konsumenta(-ów)
   • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.