Zarząd spółki, w której sprzedano udziały zobowiązany jest zgłosić sprzedaż do KRS w terminie 7 dni od dnia, w którym został poinformowany o sprzedaży. O tym, jak należy poinformować spółkę o zbyciu sprzedaży dowiesz się w jednym z kolejnych naszych wpisów.

Sprzedaż należy zgłosić na formularzu KRS-Z3, do którego załączamy formularz KRS-ZE z informacjami o zmianie danych dotychczasowych wspólników. Jeżeli nabywca nabył mniej niż 10% kapitału zakładowego, to jego danych nie ujawniamy w formularzu KRS-ZE; należy jednak zaktualizować ilość i wartość udziałów posiadanych przez sprzedawcę.

Do powyższych formularzy należy dołączyć listę wspólników oraz umowę sprzedaży udziałów. Dodatkowo, jeżeli nabywca kupił wszystkie udziały w spółce, do kompletu dokumentów składanych do sądu rejestrowego należy dodać pisemne oświadczenie zawierające:

 1. imię i nazwisko albo firmę i siedzibę jedynego wspólnika;
 2. adres jedynego wspólnika, a także;
 3. wzmiankę o tym, że podmiot ten został jedynym wspólnikiem spółki.

Z reguły sprzedawca i nabywca udziałów nie chcą składać do akt rejestrowych spółki całej umowy sprzedaży udziałów. Umowa taka będzie bowiem dostępna dla każdej osoby, która zgłosi się do czytelni KRS w celu przejrzenia akt spółki. Remedium na te obawy jest zlecenie notariuszowi przygotowania wyciągu z umowy sprzedaży. Zlecając przygotowanie wyciągu należy wskazać notariuszowi te wszystkie postanowienia, które strony chcą zachować w poufności. Nie znajdą się one w wyciągu z umowy. Absolutne minimum, które powinno się znaleźć w dokumencie przekazywanym sądowi to:

  1. oznaczenie rodzaju umowy;
  2. oznaczenie stron transakcji;
  3. postanowienie o przeniesieniu udziałów na nabywcę; oraz
  4. wskazanie ilości zbywanych udziałów.

Jeżeli masz kłopot z zebraniem wszystkich wymaganych dokumentów do KRS albo nie masz czasu zająć się rejestracją, skontaktuj się z nami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem emaila.