Najczęstsze przyczyny sporów między wspólnikami

Przyczyn pogorszenia stosunków pomiędzy wspólnikami jest wiele, jednak u ich podstaw leżą najczęściej indywidualne ambicje poszczególnych osób oraz chęć uzyskania jak największych zysków. O ile poprzez łączenie sił i kapitałów dąży się co do zasady do uzyskania zysków, to nie może to przesłonić podstawowych założeń współpracy, co w realiach obrotu gospodarczego często ma miejsce.

Działalność w formie spółki wymaga wspólnego dążenia do rozwoju organizacji i dbania o dobro wspólne. Zdecydowanie łatwiej jest spełnić te założenia na początku. Z czasem może się bowiem okazać, że zapatrywania poszczególnych wspólników na przyszłość spółki i kluczowe dla niej decyzje są rozbieżne. Brak woli wypracowania kompromisu i niemożliwe do pogodzenia żądania to przyczyny sporów między wspólnikami, które następnie trudno rozwiązać.

Częstym powodem sporów pomiędzy wspólnikami jest również podział obowiązków. O ile na początku łatwiej jest rozdzielić zadania, a sam podział kompetencji następuje intuicyjnie, to z czasem wspólnicy zajmujący się aspektami mniej prestiżowymi mogą odczuwać frustrację. Brak woli choćby częściowej modyfikacji podziału zadań może powodować napięcia.

Zdarzają się też sytuacje, w których w związku z rozwojem profilu działalności kompetencje dotychczasowych wspólników mogą okazać się niewystarczające. Jeśli część wspólników jest przeciwna powiększeniu swojego grona bądź nie zgadza się na wydatki związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych specjalistów, sporu trudno będzie uniknąć.

Jak się uchronić przed konfliktami ze wspólnikami?

Zdecydowanie lepiej dążyć do zapobiegania powstawaniu sporów, niż później je rozwiązywać. Zmniejsza to koszty i usprawnia działalność. Wiele konfliktów wspólników mogłoby nigdy nie powstać, gdyby wspólnicy zawczasu podjęli działania mające na celu zmniejszenie ryzyka ich powstania.

Już podczas podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności w formie spółki należy dokładnie przemyśleć jej skład osobowy. Potencjalni kandydaci na wspólników powinni dawać rękojmię zgodnej współpracy. Ważne jest również skrupulatne przemyślenie treści umowy spółki. Oprócz elementów obowiązkowych, takich jak na przykład wskazanie firmy i siedziby spółki, warto jasno opisać zasady dotyczące potencjalnych płaszczyzn spornych. Mowa tu między innymi o kwestiach reprezentacji czy podejmowania uchwał. Im lepiej uda się dostosować zasady w tym zakresie do swoich potrzeb, tym skuteczniej i bardziej zgodnie będzie przebiegała współpraca w przyszłości. W przypadku mniej istotnych kwestii możliwe jest również ich ustalenie w drodze porozumień. Będzie to rozwiązanie znacznie szybsze i w razie potrzeby łatwiej będzie je zmodyfikować.

Jak zażegnać już powstały konflikt w spółce?

W niektórych przypadkach, mimo starań, nie da się uniknąć powstania konfliktu interesów w spółce. Jeśli do sporu już doszło, warto podjąć niezwłoczne działania mające na celu jego rozwiązanie.

Należy pamiętać, że wszystkie decyzje w spółce muszą być zgodne z umową i innymi dokumentami stanowiącymi podstawę jej działalności. W celu wyjaśnienia nieporozumień i nakłonienia pozostałych wspólników do zakończenia konfliktu warto dokładnie przeanalizować stan prawny i w czasie negocjacji wykorzystać rzeczowe argumenty, odkładając na bok subiektywne zapatrywania.

Jednocześnie należy pamiętać, że prawa i obowiązki poszczególnych wspólników muszą być respektowane i wszelkie czynności powinny być podejmowane przy ich uwzględnieniu. W każdym wypadku warto pomyśleć o pójściu na pewne ustępstwa. Jeśli każdy ze wspólników zrezygnuje z części swoich żądań w imię polubownego zakończenia sporu, konflikt uda się zakończyć szybciej, a straty zostaną zminimalizowane.

W niektórych sytuacjach może okazać się, że kontynuowanie działalności w dotychczasowym kształcie jest niemożliwe. Warto wtedy pamiętać o rozwiązaniach, jakie dają instytucje takie jak powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki. Jeśli sporu nie da się zakończyć polubownie, przepisy prawa gwarantują pomoc ze strony sądu. Zdarzają się również sytuacje, w których sama groźba podjęcia działań formalnych w stosunku do konfliktogennego uczestnika zmienią jego nastawienie i wyłączenie wspólnika ze spółki, nie będzie konieczne.

Pomoc przy konflikcie wspólników

W przypadku powstania konfliktu wspólników liczy się czas. Nie warto zwlekać ze skorzystaniem z pomocy specjalisty, ponieważ często tylko w ten sposób da się rozwiązać spór, jednocześnie umożliwiając dalszą sprawną działalność spółki. Profesjonalna kancelaria posiadająca doświadczenie w zakresie rozwiązywania konfliktów wspólników wskaże rozwiązanie problemu, kontrolując jednocześnie zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa.

Jako kancelaria radcowska specjalizująca się między innymi w rozwiązywaniu konfliktu pomiędzy wspólnikami – zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi ekspertami i zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie, dotyczącymi konfliktu wspólników w spółce z o.o. lub innej.

Mamy również wieloletnie doświadczenie w transakcjach sprzedaży spółki i przedsiębiorstw oraz zakupu spółki. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!