Kupujący udziały w spółce z o.o. zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek ten wynosi 1% wartości rynkowej udziałów.

Wartość rynkowa udziałów

Podatnicy podają najczęściej jako wartość rynkową cenę sprzedaży udziałów wskazaną w umowie sprzedaży. W założeniu kwota ta powinna bowiem odpowiadać wartości rynkowej udziałów. Błędem jest natomiast posługiwanie się wartością nominalną udziałów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy np. sprzedajemy udziały w spółce, która nie rozpoczęła działalności – wartość nominalna udziałów może być zbliżona do wartości rynkowej spółki.

Co jeżeli zaniżmy wartość rynkową udziałów?

Jeżeli wartość nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej udziałów, organ podatkowy wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy.

Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik. Dodatkowo, jeżeli wartość udziałów została przez kupującego zaniżona, zapłaci on odsetki od różnicy.

Gdzie należy wpłacić podatek?

Kupujący udziały powinni obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów. W przypadku zawarcia warunkowej umowy sprzedaży udziałów termin na uiszczenie podatku także należy liczyć od dnia zawarcia umowy, a nie od dnia spełnienia się warunków wskazanych w jej treści.

Podatek należy wpłacić na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy udziałów. W przypadku gdy obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na kilku nabywcach – podatek należy wpłacić na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z kupujących.

Nie zapomnij o deklaracji

Kupujący udziały muszą pamiętać o wypełnieniu i złożeniu deklaracji PCC-3. Elektroniczny wzór deklaracji można wypełnić i wysłać na stronie Ministerstwa Finansów.

Notariusz wyręczy kupującego

Jeżeli strony postanowią podpisać umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego (co jest raczej rzadkością), to wówczas obowiązek pobrania i wpłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywać będzie na notariuszu. Tym samym kupujący udziały nie będzie zmuszony składać deklaracji, ani wpłacać podatku.

Jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy w transakcji kupna lub sprzedaży spółki (przedsiębiorstwa), skontaktuj się z nami. Jesteśmy radcami prawnymi z wieloletnim doświadczeniem w tego typu transakcjach. O jakości świadczonych przez nas usług niech świadczą rekomendacje naszych klientów. Sprawdź je tutaj.