PCC od nabycia udziałów zobowiązany jest zapłacić kupujący udziały w spółce z o.o. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi w tym przypadku 1% wartości rynkowej udziałów. Poniżej odpowiadamy jak go wyliczyć, gdzie i jak złożyć oraz o czym nie zapomnieć.

Wartość rynkowa udziałów

Podatnicy podają najczęściej jako wartość rynkową do obliczenia PCC od zakupu udziałów, ich cenę wskazaną w umowie sprzedaży. W założeniu kwota ta powinna bowiem odpowiadać wartości rynkowej udziałów. Błędem jest natomiast posługiwanie się wartością nominalną udziałów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy np. sprzedajemy udziały w spółce, która nie rozpoczęła działalności – wartość nominalna udziałów może być zbliżona do wartości rynkowej spółki.

Co, jeżeli zaniżymy wartość rynkową udziałów?

Jeżeli wartość nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej udziałów, organ podatkowy wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, podając jednocześnie ich cenę według własnej, wstępnej oceny. Ma to na celu ustalenie prawdziwej wartości sprzedaży udziałów i wyliczenia PCC.

Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, nie określi wartości lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy.

Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik. Dodatkowo, jeżeli wartość udziałów użyta do obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych została przez kupującego zaniżona, zapłaci on odsetki od różnicy.

Gdzie należy wpłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Kupujący udziały powinni obliczyć i wpłacić PCC w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów. W przypadku zawarcia warunkowej umowy sprzedaży udziałów termin na uiszczenie podatku także należy liczyć od dnia zawarcia umowy, a nie od dnia spełnienia się warunków wskazanych w jej treści.

Podatek należy wpłacić na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy udziałów. W przypadku gdy obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na kilku nabywcach – podatek należy wpłacić na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z kupujących.

Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy jedynie kupującego. Sprzedający musi natomiast odprowadzić podatek dochodowy PIT (jeśli jest osobą fizyczną) lub CIT (jeśli jest osobą prawną).

Nie zapomnij o deklaracji!

Kupujący udziały muszą pamiętać o wypełnieniu i złożeniu deklaracji PCC-3 za zakup udziałów w spółce. Elektroniczny wzór deklaracji można wypełnić i wysłać na stronie Ministerstwa Finansów.

Notariusz wyręczy kupującego

Jeżeli strony postanowią podpisać umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego (co jest raczej rzadkością), to wówczas obowiązek pobrania i wpłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywać będzie na notariuszu. Tym samym kupujący udziały nie będzie zmuszony składać deklaracji PCC-3 od nabycia udziałów w oparciu o wspomniany wzór ani wpłacać podatku.

Jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy w transakcji zakupu spółki lub sprzedaży spółki (przedsiębiorstwa), skontaktuj się z nami. Jesteśmy radcami prawnymi z wieloletnim doświadczeniem w tego typu transakcjach. O jakości świadczonych przez naszą kancelarię radcowską usług niech świadczą rekomendacje naszych klientów. Sprawdź je tutaj.